Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_01.jpg
640x479 JPEG, 44.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_02.jpg
640x479 JPEG, 54.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_03.jpg
480x640 JPEG, 88.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_04.jpg
640x510 JPEG, 78.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_05.jpg
640x479 JPEG, 69.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_06.jpg
640x493 JPEG, 66.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_07.jpg
640x479 JPEG, 86.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_08.jpg
640x479 JPEG, 102.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_081.jpg
640x452 JPEG, 72.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_082.jpg
640x479 JPEG, 85.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_083.jpg
640x479 JPEG, 80.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_084.jpg
640x479 JPEG, 91.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_085.jpg
640x479 JPEG, 86.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_086.jpg
640x422 JPEG, 79.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_087.jpg
640x504 JPEG, 95kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_088.jpg
640x407 JPEG, 75.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_089.jpg
480x640 JPEG, 93.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_09.jpg
480x640 JPEG, 80.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_090.jpg
480x640 JPEG, 95.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_091.jpg
640x476 JPEG, 89.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_092.jpg
640x484 JPEG, 84.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_093.jpg
640x476 JPEG, 88kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_094.jpg
640x468 JPEG, 87.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_095.jpg
536x640 JPEG, 81.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_096.jpg
640x515 JPEG, 85.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_097.jpg
640x390 JPEG, 78.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_098.jpg
640x479 JPEG, 90.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_099.jpg
640x476 JPEG, 87.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_10.jpg
480x640 JPEG, 120.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_100.jpg
640x521 JPEG, 101.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_101.jpg
640x471 JPEG, 82kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_102.jpg
640x462 JPEG, 77.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_103.jpg
640x606 JPEG, 99.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_104.jpg
640x609 JPEG, 98.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_105.jpg
473x640 JPEG, 78.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_106.jpg
480x640 JPEG, 84kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_107.jpg
480x640 JPEG, 92.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_108.jpg
640x500 JPEG, 98.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_109.jpg
478x640 JPEG, 101.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_11.jpg
640x479 JPEG, 61.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_110.jpg
640x407 JPEG, 65.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_111.jpg
640x538 JPEG, 93.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_112.jpg
626x640 JPEG, 102.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_113.jpg
640x599 JPEG, 106kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_114.jpg
640x479 JPEG, 82.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_115.jpg
640x479 JPEG, 84.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_116.jpg
640x455 JPEG, 82.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_117.jpg
640x479 JPEG, 83.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_118.jpg
640x479 JPEG, 92kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_119.jpg
640x479 JPEG, 90.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_12.jpg
640x479 JPEG, 61.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_120.jpg
640x479 JPEG, 96.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_121.jpg
640x477 JPEG, 78.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_122.jpg
640x479 JPEG, 97.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_123.jpg
640x479 JPEG, 85.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_124.jpg
640x479 JPEG, 88.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_125.jpg
640x475 JPEG, 86.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_126.jpg
640x478 JPEG, 96.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_127.jpg
640x478 JPEG, 97.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_128.jpg
640x479 JPEG, 94.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_129.jpg
640x479 JPEG, 81.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_13.jpg
640x432 JPEG, 48.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_130.jpg
640x473 JPEG, 75.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_131.jpg
640x477 JPEG, 76.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_132.jpg
640x509 JPEG, 89.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_133.jpg
640x489 JPEG, 80.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_134.jpg
640x482 JPEG, 71.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_135.jpg
640x475 JPEG, 81.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_136.jpg
640x479 JPEG, 67.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_137.jpg
640x479 JPEG, 60.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_138.jpg
640x479 JPEG, 59.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_139.jpg
640x479 JPEG, 60.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_14.jpg
640x465 JPEG, 64.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_140.jpg
640x479 JPEG, 64.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_141.jpg
640x479 JPEG, 54.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_142.jpg
640x479 JPEG, 56.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_143.jpg
640x479 JPEG, 58.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_144.jpg
640x479 JPEG, 59.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_145.jpg
640x479 JPEG, 61.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_146.jpg
640x479 JPEG, 63.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_147.jpg
640x479 JPEG, 59.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_148.jpg
640x479 JPEG, 60.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_149.jpg
640x479 JPEG, 58.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_15.jpg
640x479 JPEG, 102.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_150.jpg
640x479 JPEG, 59.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_151.jpg
640x479 JPEG, 59.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_152.jpg
640x479 JPEG, 58.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_153.jpg
640x479 JPEG, 60.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_154.jpg
640x479 JPEG, 98.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_155.jpg
640x479 JPEG, 99.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_156.jpg
640x479 JPEG, 97.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_157.jpg
640x479 JPEG, 84.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_158.jpg
640x479 JPEG, 83.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_159.jpg
640x479 JPEG, 78.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_16.jpg
640x479 JPEG, 89.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_160.jpg
640x479 JPEG, 76.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_161.jpg
640x479 JPEG, 85kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_162.jpg
640x479 JPEG, 82.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_163.jpg
640x479 JPEG, 87kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_164.jpg
640x479 JPEG, 83.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_165.jpg
640x479 JPEG, 92.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_166.jpg
640x479 JPEG, 75.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_167.jpg
640x479 JPEG, 80.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_168.jpg
640x479 JPEG, 64.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_169.jpg
640x479 JPEG, 62.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_17.jpg
640x554 JPEG, 117.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_170.jpg
640x479 JPEG, 55.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_171.jpg
640x479 JPEG, 60.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_174.jpg
479x640 JPEG, 66.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_175.jpg
480x640 JPEG, 62.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_177.jpg
640x479 JPEG, 56.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_18.jpg
640x479 JPEG, 93.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_19.jpg
640x479 JPEG, 90.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_20.jpg
640x479 JPEG, 93.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_21.jpg
640x602 JPEG, 90.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_22.jpg
640x602 JPEG, 101.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_23.jpg
640x508 JPEG, 87kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_24.jpg
640x500 JPEG, 79.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_25.jpg
640x495 JPEG, 67kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_26.jpg
640x501 JPEG, 78.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_27.jpg
640x540 JPEG, 72.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_28.jpg
640x488 JPEG, 66.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_29.jpg
640x479 JPEG, 82.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_30.jpg
640x393 JPEG, 70.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_31.jpg
640x418 JPEG, 70.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_32.jpg
640x409 JPEG, 67.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_33.jpg
640x492 JPEG, 79.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_34.jpg
480x640 JPEG, 107.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_35.jpg
640x479 JPEG, 97.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_36.jpg
640x499 JPEG, 84.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_37.jpg
512x640 JPEG, 95.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_38.jpg
493x640 JPEG, 86.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_39.jpg
480x640 JPEG, 77kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_40.jpg
468x640 JPEG, 74.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_41.jpg
640x306 JPEG, 49.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_42.jpg
640x317 JPEG, 53.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_43.jpg
640x535 JPEG, 79.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_44.jpg
640x579 JPEG, 68.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_46.jpg
640x479 JPEG, 55.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_47.jpg
480x640 JPEG, 52.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_48.jpg
482x640 JPEG, 59.7kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_50.jpg
519x640 JPEG, 70.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_51.jpg
486x640 JPEG, 60.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_52.jpg
418x640 JPEG, 56.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_54.jpg
398x640 JPEG, 49.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_55.jpg
640x354 JPEG, 50.8kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_56.jpg
640x366 JPEG, 50.4kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_57.jpg
640x540 JPEG, 77.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_58.jpg
480x640 JPEG, 53.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_59.jpg
640x479 JPEG, 61.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_60.jpg
640x479 JPEG, 57.5kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_61.jpg
640x479 JPEG, 63.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_62.jpg
640x479 JPEG, 53.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_63.jpg
640x479 JPEG, 65.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_64.jpg
640x479 JPEG, 73kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_65.jpg
640x479 JPEG, 76.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_66.jpg
640x479 JPEG, 82.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_67.jpg
640x465 JPEG, 75.3kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_68.jpg
640x492 JPEG, 68.9kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_69.jpg
640x479 JPEG, 88.2kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_70.jpg
640x485 JPEG, 58kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_71.jpg
640x498 JPEG, 62.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_72.jpg
640x480 JPEG, 71.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_73.jpg
640x482 JPEG, 65.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_74.jpg
640x480 JPEG, 63kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_75.jpg
640x476 JPEG, 64.1kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_76.jpg
640x483 JPEG, 61.6kB
Chen Taiji Quan - Seminarium Chen Yingjuna w Lanckoronie, lato 2009, fot. J.Kunikowska - lipiec09a_77.jpg
640x490 JPEG, 75.2kB