Składki, uchwalone przez Zjazd Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan w kwietniu 2017 r.

Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan, obradujący 19 kwietnia br. uchwalił dwa rodzaje składek, obowiązujących członków Towarzystwa i uczestników zajęć przez nie organizowanych.

Członkowie Towarzystwa, a więc założyciele i ludzie, przyjęci do niego dzięki rekomendacji dwóch członków Towarzystwa, płacą składkę roczną wysokości 100 zł do końca lutego każdego roku, za wyjątkiem roku obecnego, kiedy obowiązującym terminem jest 10 czerwca br. Członkostwo uprawnia przede wszystkim do uczestnictwa w; Zjeździe, proponowania i uchwalania jego ustaw, a także zabierania w każdej chwili głosu w sprawach Towarzystwa. Poza tym do uczestnictwa w organizowanych przez nie wykładach i imprezach i do zniżkowych składek na uczestnictwo w seminariach. (Seminaria Chen Yingjuna i Jana Silberstorffa są organizowane przez nich przy pomocy wolontariuszy spośród członków Towarzystwa i innych chętnych osób, a więc zniżka ich nie obejmuje. Istnieją natomiast zniżki za uczestnictwo w większej ilości dni seminarium.)

Składka uczestnika zajęć wynosi 55 zł miesięcznie i opłaca ją każda osoba, biorąca udział w zajęciach organizowanych bezpośrednio przez Towarzystwo, bez względu na to, czy jest członkiem Towarzystwa, czy nie. Opłaca się ją do 10 dnia każdego miesiąca z góry. (Wysokość składek lub opłat w grupach prowadzonych przez inne podmioty, na które Towarzystwo jedynie dostarcza instruktorów, może być inna.) Składka ta uprawnia do udziału w zajęciach, niezależnie od liczby zajęć, w których weźmie się udział (wysokość kwoty nie może podlegać zróżnicowaniu, gdyż jest to składka, przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji zajęć – opłacenie sali – a nie opłata.)

Obydwa typy składek powinny być przelane na konto Towarzystwa w Deutsche Bank PBC S.A., nr (PL) 26 1910 1048 2004 3955 1121 0001.

Zgodnie z § 12, pkt. 1 Statutu Towarzystwa, nieopłacenie składek przez 6 miesięcy od upłynięcia terminu powoduje automatyczne usunięcie z grona członków Towarzystwa i nie wymaga osobnej uchwały Zarządu. Natomiast Zarząd może, na dobrze umotywowany wniosek członka, zwolnić go z obowiązku opłacenia składki przez określony czas.