Uchwała Zjazdu Sprawozdawczego WCTA-PTRChen w roku 2017, fragment dotyczący składek

Ponieważ nikt, łącznie ze mną, nie pamięta postanowień dotyczących uchwalonych w 2017 r. nowych składek, zamieszczam dosłowny cytat z uchwały Zjazdu Sprawozdawczego:

(...)

A. Rejewska-Skwarek zaproponowała, by zróżnicować rodzaje płaconych składek. Dotychczas w Towarzystwie istniały dwa ich rodzaje: składka członkowska i składka uczestnika zajęć, czyli osoby, biorącej udział w zajęciach, która jednak nie przystąpiła do Towarzystwa. Obie jednakowej wysokości. Według nowej propozycji członkowie Towarzystwa płaciliby roczną składkę wysokości 100 zł, zyskując prawo do posługiwania się logiem i nazwą Towarzystwa, prawo do darmowego uczestnictwa w wykładach, organizowanych przez nie oraz uczestnictwa w Zjazdach oraz czynne i bierne prawo wyborcze. Składkę tę należałoby zapłacić do lutego każdego rozpoczynającego się roku, za wyjątkiem roku obecnego, w którym należałoby zapłacić ją do czerwca.

Drugi rodzaj składki to składka uczestnika zajęć, płatna miesięcznie, w wysokości zależnej od kosztów działalności, każdorazowo ustalanej przez Zarząd. Ta obowiązywałaby każdego uczestnika zajęć, niezależnie od tego, czy jest on członkiem Towarzystwa, czy tylko korzysta z treningów przez nie organizowanych.

Druga składka byłaby ściśle przeznaczona na koszt działania grupy, natomiast członkowska stanowiłaby fundusz alarmowy, np. na pokrycie ewentualnego deficytu, spowodowanego spadkiem ilości uczestników czy wzrostem kosztów działania, opłacenie księgowej, sporządzającej roczny bilans i wypełniającej dokumenty skarbowe, ewentualne koszty reklamy działania itd.

Zebrani zadeklarowali, że chętnie opłacą składki członkowskie. Wobec czego jednogłośnie ustalili taką reformę.

(...)

Aktualna składka uczestnika zajęć wynosi 55 zł miesięcznie.